Vilnius. Engraving by T.Makowski (1600)Copyright: BALTOS LANKOS, Vilnius, 1995.